May 15, 2021

Eleon club tournaments – news and other

I LOVE THE WINNING, I CAN TAKE THE LOSING, BUT MOST OF ALL I LOVE TO PLAY.

Ladder 2018-2019 Participation

1 min read
Kyriacos Nicolaou, 2. Paris Mouradian, 3. Sergios Savvides 4. Marc Azais 25€, 5. Marios Polikarpou...
  1. Kyriacos Nicolaou, 2. Paris Mouradian, 3. Sergios Savvides

4. Marc Azais 25€, 5. Marios Polikarpou 25€(bank), 6. Giannos Trilledes

7. Loizos Markides, 8. Silvios Demetriou, 9. Vassos Eliades

10. Sergei, 11.Athos Eleftheriades, 12. Oustas 25€

13.Eirini, 14. Paris Lambrou 25€ KK, 15. Andreas Ioannou 25€

16. Costas Hadjiharalambous, 17.Alkis Christodoulides, 18. Antros Papapetrou

19. Menelaos, 20. Giannis Rambo, 21. Rado

22. Andrey Robskiy, 23.Makis Lazarou, 24.Giorgos Epaminondas

25.Demetris Demetriou, 26.Karenn Cooper

27. Nektarios Fakas, 28.Nikos Nikodemou, 29. Stavros Stavrou, 30. Marinos

31. Antonopoulos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *