May 15, 2021

Eleon club tournaments – news and other

I LOVE THE WINNING, I CAN TAKE THE LOSING, BUT MOST OF ALL I LOVE TO PLAY.

Double 2015

1 min read

1. Silvios/Dimitrakis, 2. Menelaos/Trillides, 3. Pilis/Dakis, 4. Oustas/Karoullas, 5. Kasapis/Kasapoui, 6. Paris/Marc, 7. Ellinas/Athos, 8.Kyriacos/Fidias, 9. Vassos/Sofoklis, 10. Antonis/Alexandros, 11.Thanasis/Alkis,...